Algemene Ledenvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering 2019

Geplaatst op 15-01-2019  -  Categorie: Algemeen

Graag vestigen wij uw aandacht op de Algemene Ledenvergadering 2019. Deze zal plaatsvinden  op woensdag  30 januari 2019, aanvang is 20.00 uur  bij restaurant “De Vief Heringe”, Molenweg 56 te Sittard. Alle leden zijn per e-mail op de hoogte gesteld en hebben een uitnodiging als ook conceptverslagen van de ledenvergaderingen in 2018 ontvangen. 
 
De zaal is open vanaf 19.30 uur, waar u de financiële stukken kunt inzien.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 januari 2018.
 4. Notulen van de Extra Leden vergadering van 28 november 2018.
 5. Financieel overzicht 2018 door de penningmeester en toelichting op de cijfers van
  St. Stimulering Tennissport Sittard en St. Exploitatie Kantine SLTC; de cijfers zijn vanaf
  26 januari 2018 per mail verkrijgbaar ( ofni.[antispam].@sltc-sittard.nl)); tevens liggen deze gegevens vanaf 19.30 uur in de vergaderruimte klaar.
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Déchargeren  van het bestuur
 8. Verkiezing kascontrolecommissie
 9. Toekomstplannen/mededelingen van het bestuur met o.a. aandacht voor de onderwerpen; aanpak vrijwilligersvraagstuk en het 100 jarig bestaan in 2019.

PAUZE

 1. Presentatie van de begroting voor 2019 waaronder contributievoorstel 2019
 2. Vaststellen van de begroting voor 2019
 3. Aftreden bestuursleden

Mevr. Linda Harte is als bestuurslid aftredend.  Zij stelt zich niet herkiesbaar. Een voordracht voor een nieuw bestuurslid is op dit moment nog niet definitief. In het geval dat deze voordracht nog voor de Algemene Ledenvergadering kan plaatsvinden, wordt hier melding van gemaakt op onze website.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Voor het geval dat voor deze vergadering niet het Statutair vereiste aantal stemgerechtigde leden ( 5% ) aanwezig mocht zijn, een en ander in verband met de besluitvorming, nodigt het bestuur alle leden van SLTC uit voor een nieuwe Algemene Ledenvergadering op dezelfde plaats en datum om 20.45 uur of zoveel later als mocht blijken.
 
Conform de Statuten van de Vereniging heeft ieder lid toegang tot de vergadering. Stemgerechtigd zijn de semi-seniorleden en seniorleden, elk met 1 stem. Zogenaamde ” slapende leden ” hebben statutair geen stemrecht. Het uitbrengen van stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 
Met betrekking tot eventuele kandidaatstelling van bestuursleden wordt erop gewezen, dat dit dient te geschieden door tenminste 5 stemgerechtigde leden en wel schriftelijk met inachtneming van een termijn van 5 dagen voor de aanvang van de vergadering ten huize van de secretaris, Echternachhof 12, Sittard. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen seniorleden, ereleden en leden van verdienste.
 
Peter Weijers
Secretaris SLTC

 

concept-verslag-jaarvergadering-31-jan-2018.docx

concept-verslag-extra-ledenvergadering-28-november-2018.docx


SLTC Sittard

logo-sltc2007

ADRESGEGEVENS

Agricolastraat 79

6131 JW Sittard

PRIVACYBELEID

Bekijk hier ons privacybeleid

BEL ONS

Tel. kantine: 046-4513760

Secretariaat: 06-51292202

Ledenadministratie: 046-4200363


© 2019 SLTC Tennispark "De Stenen Sluis