Clubhistorie

HISTORIE

SLTC is een vereniging met een rijke geschiedenis. Veel informatie is opgeslagen en in het bezit van de vereniging. Komende periode zal deze pagina steeds verder aangevuld worden met wetenswaardigheden en opmerkelijkheden uit de historie van SLTC.

In het kader van het 75-jarig bestaansfeest van SLTC in 1994 is een jubileumboekje uitgebracht. Hierin staat een historisch overzicht over deze 75 jaar. Dit overzicht is destijds door een rasechte SLTC-er, Walter Rovers, samengesteld. Vele informatie is hieruit overgenomen.

 

De eerste 50 jaar (1919 - 1969)

Om een sportvereniging te kunnen oprichten moet aan een aantal wezenlijke voorwaarden voldaan worden. Er dient een aantal enthousiaste mensen bezig te zijn met eenzelfde sport, die zij liefst samen op eenzelfde locatie willen beoefenen. Aan beide voorwaarden werd in 1919 voldaan. Een aantal vrije-tijd-tennissers uit heel Zuid - Limburg sloeg op een sintelbaantje aan de voet van de Kollenberg regelmatig een balletje en vond het bovendien leuk om na afloop gezellig na te kaarten.

 

Doordat de sintelbaan echter steeds slechter werd, was het nodig om een nieuwe baan aan te leggen. Met hulp van de familie van Dooren, die de grond in een wei aan de Stadbroekerweg beschikbaar stelde, en een 25-tal sponsoren (toen al !!) die elk een aandeel van Fl. 100.=  namen, kon onder leiding van Frans Heymans, Jan Huyser en Guus Quadvlieg een nieuwe tegelbaan met afrastering aangelegd worden waarop getennist kon worden.

 

Zo kon het gebeuren dat op 19 maart 1919 tijdens een heildronk op een van de vele zich Jozef noemende tennisvrienden, het initiatief werd genomen de Sittardse Lawn Tennis Club ( SLTC ) op te richten. Een mooi initiatief dat vele, vele jaren later, vele vruchten heeft voortgebracht.

 

Vanaf het begin ging het de vereniging voor de wind. Er werd enthousiast gespeeld, natuurlijk in lang tenue, er kwamen vele leden bij en .... ook het feesten werd, toen al, niet vergeten. Feesten waarbij zelfs ware revue´s werden opgevoerd. Bekend in dit verband is de revue " Wo ´t vrink, pitsjt ´t " uit 1920.

 

Helaas was de baan in de wei geen lang leven beschoren, zodat weer naar een andere oplossing gezocht moest worden. Deze werd gevonden op een terreintje bij het toenmalige café-restaurant " De Stenen Sluis " in het stadspark. Dit terrein werd beschikbaar gesteld door de heer van Wessem. Hiermee zijn we meteen aangeland in het " Stenen Sluis " tijdperk. Onder de bezielende leiding van de reeds eerder gememoreerde Frans Heymans, die zich langzaam als een baanspecialist begon te ontpoppen, werd er temidden van bomen, struiken en hoog opgroeiend gras, met veel zorg een tegelbaan aangelegd die het ditmaal langer uit zou houden. Het verhaal gaat dat de zorg van Frans Heymans zover ging dat hij steeds als er gespeeld moest worden ging kijken of alle tegels nog goed lagen. Als een paar tegels door de boomwortels opgewipt waren, was hij het die alles weer op orde bracht zodat de bal tijdens het spel geen bokkensprongen zou maken.

In de periode hierna werd er al veel en lang gespeeld, waardoor het spelpeil een behoorlijke duw omhoog kreeg. Er werd ook meer contact met andere verenigingen gezocht zoals "Beeker Racketzwaaiers", tegenwoordig beter bekend als BRZ uit Beek, en "Ready Maastricht". Uitwisselingen werden georganiseerd, met natuurlijk een BAL NA ... Vooral de wedstrijden tegen Beek waren berucht. Daar werd nog tijden over nagekaart.

 

Aangemoedigd door successen begon men over deelneming aan de competitie te denken. In 1926 werd voor het eerst het kampioenschap in de 1e klasse district Zuid behaald. De jeugd deed inmiddels ook zijn intrede en kreeg de nodige aandacht, getuige de trainingen die zij kregen in de Quellenhof te Aken van een zekere mijnheer Scheren. De overlevering leert dat deze trainer er nogal Spartaanse methoden op nahield.

In 1937 kreeg SLTC een geduchte slag te verwerken toen een van de oprichters, Guus Quadvlieg, Sittard verliet. Het Sittardse tennisleven zou echter verder gaan onder leiding van het duo Hosman - Kallenbach, dat het nog tot het begin van de oorlog wist te redden. Door de omstandigheden werd het in de vereniging in die tijd in één woord, slapjes. In 1940 en 1941 werd niet deelgenomen aan een competitie. Wel werden nog enkele vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Men trok er dan met veel supporters op uit, zittend, hangend en staand aan de wagens met paarden van de familie Kreyn, om vooral niet voor middernacht terug te keren.

In 1944, op 11 maart om precies te zijn, vierde SLTC onder voorzitterschap van Mr. Lokker met een souper - dansant het 25-jarig bestaan van de vereniging. Er namen 34 leden aan deel en ondanks de problemen met de distributiekaarten werd er een heerlijk menu op tafel gebracht. In die periode brokkelde, behalve het ledenaantal, ook de speelgelegenheid af. Het zelfgemaakte clubhuisje stortte compleet in elkaar en tot overmaat van ramp werd de geliefde tegelbaan door granaatinslagen omgeploegd. Ook het café " De Stenen Sluis " werd door granaten getroffen, zodat alles troosteloos uitzag voor SLTC.

 

Gelukkig sloten de tennisrijen zich weer. De zustervereniging "De Stenen Sluis", die iets verder een eigen baan had laten aanleggen, besloot dat SLTC-leden gedurende drie dagen per week op hun baan mochten spelen. Een bijzonder sportief gebaar als men weet dat deze vereniging bestond uit leden die zich van SLTC hadden afgescheiden. Ook het aanbod om tijdelijk op de banen van Durlinger op de Kollenberg te komen spelen werd gretig aanvaard. Uiteindelijk verlangde men toch naar een eigen baan, die er uiteindelijk in 1947 kwam en wel op dezelfde plaats als de oude tegelbaan. In die tijd diende men zuinig om te gaan met de spullen. De vereniging kreeg in 1946 van de tennisbond zes nieuwe ballen en zes paar tennisschoenen toegewezen. De schoenen werden onder de leden verloot. Onnodig te vermelden hoe zuinig men in die tijd met de ballen diende om te springen, om over racketbespanningen maar niet te spreken.

 

De activiteiten in deze na-oorlogse periode, waarin Bob Göttgens de voorzittershamer zwaaide, waren nog niet bijster groot en de heropbouw ging niet van een leien dakje. Het ledenaantal groeide echter en uitbreiding van speelmogelijkheden was noodzakelijk. De onderhandelingen met de gemeente, reeds in 1950 begonnen, verliepen echter zeer stroef en het zou nog tot 1954 duren voordat de vereniging over 2 nieuwe gravelbanen (huidige banen 3 en 4 ) kon beschikken. De oude tegelbaan was intussen zo in verval geraakt, dat deze volkomen ongeschikt was voor wedstrijden, laat staan competitie-tennis. Burgemeester Coenders opende op 31 juli 1954 drie goed aangelegde gravelbanen en een bescheiden clublokaaltje. Vanaf die tijd ging het crescendo; nieuwe leden waaronder vele jongeren stroomden toe; er werd met veel animo van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat geoefend en getennist. Trainer Mulder had de handen vol om alle lessen te geven waarom gevraagd werd. Ook ging SLTC weer deelnemen aan competitie met meerdere teams. Intussen had de heer Bollen de voorzittershamer van de heer Spee overgenomen en deden nog enkele jongeren hun intrede in het bestuur. De toevloed van nieuwe leden was intussen zo groot geworden dat in 1957 een beperkte ledenstop moest worden ingesteld. Door het bij huren van banen kon deze echter weer gauw worden opgeheven.

 

Voor het eerst werden enkele van onze leden voor een bondstraining opgeroepen, te weten; Edith Willems, Hanny Suys, Jean Bollen, Steef Harmsen en Paul Boels. Uit deze tijd stamt ook de instelling van de " Sittardse Kampioenschappen ", waarvoor de gemeente en enkele particuliere firma´s mooie bekers beschikbaar stelden.

Zo komen we in het jaar 1959, dat volledig in het teken van het 40-jarig bestaan stond. Voor het eerst kwam het ledenaantal boven de 100 uit. Het jubileumjaar werd geopend met een groots tennisbal in de foyer van de schouwburg. 350 gasten uit heel Limburg kwamen hier naartoe om te dansen op de muziek van het bekende orkest Willy Schobben. Het was een geweldig feest.

 

Ook de tennisprestaties mochten er zijn. 3 teams werden kampioen. Bij de Limburgse kampioenschappen veroverde men in verschillende disciplines de Limburgse titel. Door deze successen groeide het ledenaantal gestaag door, zodat verdere uitbreiding van banen noodzakelijk werd. Er kwamen twee banen bij (de huidige banen 1 en 2). Tevens was er een noodzaak tot verbetering van de kleedaccommodaties, doucheruimte en kantine. Hiertoe voerde het toenmalige bestuur onderhandelingen met de gemeentelijke instanties. Beter wetende ambtenaren torpedeerden echter plannen waardoor het nog enige tijd zou duren voordat kleedlokalen en kantine verbeterd werden.

 

De in 1959 ingezette reeks wedstrijdsuccessen prolongeerde zich in de jaren zestig. Naast de Sittardse Kampioenschappen werden in 1960 voor het eerst een mixed en een mixed-variable toernooi georganiseerd. Vooral dit laatste zou in de loop der jaren aan populariteit winnen. Omstreeks deze tijd moet ook melding gemaakt worden van het toetreden tot onze vereniging van de zustervereniging "Yvi", welke door verschillende omstandigheden genoodzaakt was ermee op te houden. Vooral het damescontingent ondervond een stevige versterking, die behalve op de baan ook in het bestuur zeer verdienstelijk werk wisten te leveren.

In 1962 verliet voorzitter Hans Coenders onze vereniging, omdat hij benoemd was tot burgemeester van Urmond. Sinds 1942 lid van SLTC, was hij steeds in diverse functies een stuwende kracht geweest, zodat het volkomen logisch was dat hij in 1956 voorzitter werd. In deze functie heeft Hans Coenders veel bijgedragen tot de opbloei van de tennissport in het algemeen en van SLTC in het bijzonder. Door de algemene vergadering werd hij dan ook als dank voor het vele uitmuntende werk tot erelid van SLTC benoemd, een eer die voor hem ook al aan Max Kreyn en Ruus Lomans ten deel viel.

 

Als opvolger van Hans Coenders werd Cees Buyzen tot praeses gekozen, ook al van jongs af aan lid en steunpilaar van SLTC. Onder zijn bewind werd overgegaan tot de aanschaf van een tennisrobot, waarmee SLTC de eerste club van Limburg was die over zo´n machine kon beschikken. Vooral de jeugd heeft hiervan kunnen profiteren, zeker omdat in die tijd de trainingsmogelijkheden middels een trainer steeds moeilijker werden.

1968 bracht door de vestiging van een DAF-fabriek in de buurt van Sittard een grote en uiteraard welkome aanwas van het ledental, onder wie meerdere goede spelers en speelsters, hetgeen SLTC in competitieverband zeer van pas kwam.

 

In 1969 vierde de Sittardse Lawn Tennis Club haar 50-jarig bestaan. De vereniging bestond toen uit ongeveer 130 leden, waarvan de helft junioren. Men nam deel aan de zondagcompetitie met 3 teams die respectievelijk uitkwamen in de 3e en 5e klasse, alsmede een jeugdteam. Op zaterdagmiddag speelde bovendien liefst 1 ( !! ) heren seniorenteam.

 

1977 tot heden

In 1977 bestond het bestuur uit 7 personen onder voorzitterschap van Geert Mooren. Andere bestuursleden waren Harma Guinée - Nienhuis, Paul Laudy, Arnold Dirks, Ton Hendrix, Wil Knols en Wil de Vaan. Het 1e gemengde team speelde overgangsklasse B. Het team bestond uit Gertie Maessen, Leo Kreemers, Yvonne en Jean Leinders. Andere competitiespelers uit die tijd waren Ruud de Vaan en Marc Schönberger (2e team); Mylene Leinders, Jo Maas en Hans Kersjes (3e team); Sandra Kreemers, Jeroen Blankers en Wien Willems (4e team). SLTC had dit jaar 17 teams die aan verschillende competities deelnamen. Liefst 6 teams werden kampioen in hun klasse. Het 1e team promoveerde naar de overgangsklasse A. Het ledenaantal bedroeg 436, waarvan 206 jeugdleden. Op 15 april vond de feestelijke opening plaats van de kantine, die vanaf deze datum officieel de naam " ´t Sjluuske " kreeg. Toenmalig wethouder Frans Heuts verrichtte de opening en beloofde zich bij het SLOS sterk te maken voor uitbreiding van het tennispark met een tweetal banen. De commissie recreatietennis organiseerde met veel succes toernooien als Mixed variable (Pinkstertoernooi) en Toernooi à la Ruud. Na afloop van de districtscompetitie werd binnen de vereniging een eigen clubcompetitie (zgn. recreatiecompetitie) georganiseerd. Leden die geen KNLTB-competitie speelden konden een eigen team formeren en gedurende een aantal zaterdagen speelde men een eigen competitie. SLTC kreeg in dit jaar een eigen clublied. Tekst en muziek was van Zef Ramakers.

Clubkampioenen van dit jaar;

HE-B Marc Schönberger

HE-D Kees Blankers

DE-B Yvonne Leinders

DE-D Hill de Ruyter

Jeugd tot 13 jaar Brigitte Jetten en Bart Schönberger

Jeugd tot 18 jaar Marie Roos Vandenbergh en Wout Janssen

1978 Binnen het bestuur nemen in 1978 de heren Jo Cuypers en Mike Hermse de plaatsen in van de afgetreden Wil Knols en Ton Hendrix. Beiden verlieten vanwege drukke werkzaamheden het bestuur. Reeds in 1978 was men bij SLTC bekend met haantjes. Aan het begin van het seizoen werd een feestavond georganiseerd. Onder leiding van Frans Delsing en Mike Hermse werd met de nodige show een honderdtal haantjes gereed gemaakt voor de hongerigen. Het aantal competitieteams is fors uitgebreid. Liefst 23 teams nemen namens SLTC deel aan de competitie. Het 1e team met o.a. Miko Kozarowitzky in de gelederen handhaaft zich eenvoudig in de overgangsklasse A. Het 2e team met o.a. Yvonne Steegh en Katinka Houwen behaalde het kampioenschap, maar wist in een beslissingswedstrijd niet te promoveren. In deze periode speelde men de competitie in poules van 4 teams waarbij men thuis en uit tegen elkaar speelde. Van de 6 gemengde teams worden liefst 4 teams kampioen. De clubbladen van dit jaar staan vol van competitieverslagen van de verschillende teams. Het BCD-toernooi beleeft hoogtijdagen. In de HE-D categorie hebben zelfs 167 deelnemers ingeschreven. Het toernooi is nog overzichtelijk middels een 4-tal categorieën in de B, C en D-klasse ( totaal 12 schema´s ). Niels Geraedts wint de HE-B van Georg Haussler, terwijl Nicole Eijssen van Yvonne Leinders wint in de finale DE-B.

 

Clubkampioenen van 1978

HE-B Marc Schönberger

HE-D Kees Blankers

HE-E Guido Hendrix

DE-B Yvonne Leinders

DE-D Hill de Ruyter

DE-E Jet Haagmans

Jongens A Olaf Houben

Jongens B Sjoerd Melsert

Meisjes A Simone Buyzen

Meisjes B René Kramer

 

1979 staat in het teken van het 60-jarig bestaan. In het weekeinde van 2 t/m 4 juni worden in het kader van dit jubileum een aantal activiteiten georganiseerd. De jeugd tot en met 14 jaar gaat een dagje naar het Sprookjesbos in Valkenburg. Op zaterdagavond is er een receptie voor genodigden, waarna vanaf 21.00 uur een feest losbarst voor alle leden vanaf 15 jaar. In een feesttent zorgt trio " de Cupita´s " voor de muziek. De avond werd afgesloten met Limburgse evergreens, vertolkt door Zef Ramakers en Jo Simons. Als afsluiting van dit jubileumweekend is er een recreatief gebeuren voor alle leden op de banen. Een aantal SLTC-coryfeeën blikt terug op 60 jaar SLTC. Janine en Ruud Lomans, Miep en Wil de Vaan, Wil Koeners, Jaap Reckers en Pierre Stöcker halen in een bekend Sittards etablissement herinneringen op. Een van de pioniers van het eerste uur, Ruud Lomans, overlijdt korte tijd later. Wil Knols keert terug in het bestuur. Hij neemt de taken als secretaris over van Paul Laudy. Han de Vaan neemt de plaats van zijn vader, Wil, in het bestuur over. In verband met de overweldigende belangstelling voor de tennissport is SLTC genoodzaakt een ledenstop in te voeren. SLTC telt 650 leden. De aangelegde wachtlijst is gegroeid tot 200 personen. Mien Limpens is de nieuwe kantine-beheerster. Zij volgt de familie Kreemers op, die als gevolg van het niet beschikken over verschillende diploma´s, niet langer de kantine mochten beheren. Het aantal competitieteams stijgt naar 25. Manon Beltgens maakt haar debuut in het 1e team. Ook dit jaar handhaafde men zich met gemak in de overgangsklasse A. Het 2e team promoveerde naar de overgangsklasse B zodat de aansluiting met het 1e team een feit was. Het hoogste jeugdteam van SLTC, bestaande uit Angelie Poulssen, Tonny de Groot, Bas Buyzen en Sjoerd Melsert, werd kampioen van Limburg na een 3-2 overwinning op LTC Brunssum. Rob van Oppen won voor de eerste keer het BCD-toernooi door in de finale van Georg Haussler te winnen. Francis Raets won bij de dames. Het toernooi werd onder slechte weersomstandigheden gespeeld. Met gebruikmaking van de banen van omringende verenigingen konden desondanks alle 480 wedstrijden afgewerkt worden.

 

Clubkampioenen van 1979

HE-B Marc Schönberger

HE-D Jan Dassen

DE-B Manon Beltgens

DE-D Hill de Ruyter

Jeugd tot 14 jaar Tonny de Groot en Sjoerd Melsert

Jeugd tot 18 jaar Bulle Vandenbergh en Frans Thöne

 

Het jaar 1980 begint voor SLTC slecht. In januari overlijdt Paul Laudy, die tot voor kort vele jaren secretaris van onze vereniging is geweest. In de jaarvergadering treden twee bestuursleden af, t.w. de heren Cuypers en Dirks. Mej. Dorien van Pelt neemt zitting in het bestuur. De tweede vacante plaats in het bestuur wordt na een extra ledenvergadering op 30 maart 1980, ingevuld door de heer Ad Swinkels. Ad zal, als directeur van de AMRO-bank vanzelfsprekend het penningmeesterschap vervullen. In dit jaar wordt voor het eerst de Vreigelmörge gehouden als officiële opening van het SLTC - seizoen. Het aantal competitieteams groeit naar 28. Nieuwe namen die voor SLTC in competitieverband hun opwachting maken zijn Rolf de Boer, Ingrid van Nuys, Arno Limpens, Jean Hendrix, Marjan en Rene Kramer. Na de vele kampioenschappen en promoties in 1979 was het bestuur zich ervan bewust dat vele teams een zware dobber kregen in een hogere klasse. De schade bleef uiteindelijk beperkt tot degradatie van het 1e team uit de overgangsklasse A. De clubblaadjes van dit jaar staan ook nu weer bol van de competitiebelevenissen, waarbij m.n. de damesteams veel te vertellen hebben blijkens hun lange verslagen. Als tegenhanger van het Mixed Variable wordt tijdens Pinksteren voor de jeugd het vlaaientoernooi voor de eerste keer georganiseerd. Marc Bisschops en Manon Beltgens winnen "De Zittesje", zoals het toernooi langzamerhand genoemd gaat worden. Wie herinnert zich dat jaar nog Leo (Lei) Kremers die met een aantal jeugdspelers en -speelsters uit het verre Rosenheim het toernooi verrijkt met deelname. Nieuw voor die tijd is ook het opkomen van de "niet-witte " tenniskleding op het toernooi, een cultuurschok waar menig discussie over gevoerd werd in die tijd.

 

Clubkampioenen van 1980

HE-B Jean Leinders

DE-B Manon Beltgens

HE-D Guido Hendrix

Jeugd tot 13 jaar Tanneke Moonen en Eric Rovers

Jeugd tot 18 jaar Nicole Guinée en Jean Hendrix

 

1981 Op woensdag 12 november 1980 vindt voor de 3e keer in een jaar een Algemene Ledenvergadering plaats. De vergadering stemt met grote meerderheid van stemmen (44 voor en 4 tegen) in tot uitbreiding van het aantal banen naar 9. De gemeente stelde daarbij als voorwaarde dat SLTC gedurende een periode van minimaal 5 jaar de kapitaalslasten voor haar rekening neemt. Verwacht wordt dat de contributie het volgend jaar met Fl. 20,= zal stijgen. Frits Raaymakers wordt aan het einde van het seizoen benoemd tot nieuwe hoofdtrainer van SLTC. Tot ieders verbazing kan de penningmeester meedelen dat een contributieverhoging voor 1981 niet noodzakelijk is. De financiële situatie is zodanig dat dit verantwoord is. De contributie voor senioren bedraagt Fl. 125,= en voor junioren Fl. 65,=. Naast de uitbreiding van de banen zijn er nog enkele zaken verbeterd. Het herenkleedlokaal en toiletruimte, alsmede de aanleg van het terras zijn zaken die de voorzitter in zijn terugblik memoreert. De wachtlijst om lid te worden van SLTC blijft groeien.

Baan 8 en 9 worden in gebruik genomen en zullen voornamelijk dienst doen als trainingsbanen. Het grote aantal zondagteams leidt tijdens thuiswedstrijden tot capaciteitsproblemen daar de nieuwe banen nog niet competitieklaar zijn. Het 1e team verovert het verloren terrein binnen 1 jaar terug. Tegen Blerick, Shaile en Helios wordt moeiteloos gewonnen en het kampioenschap is een feit. Liefst 13 SLTC-teams worden kampioen. Van de zondagteams worden liefst 5 van de 7 teams kampioen. 34 teams hebben deelgenomen aan de competitie. Nieuwkomer op zaterdagmiddag is het herenteam bestaande uit Carlo Douven, Hans Limpens, Guus Wauben en Guido Hendrix. Het BCD-toernooi blijft groeien. De caravan van het Limburgs Dagblad doet zijn intrede op het tennispark als episch centrum van de toernooi-organisatie. Liefst 3 (!!) telefoons zijn gedurende de week onmisbaar voor de wedstrijdleiding. Het toernooi is het grootste qua omvang van Zuid-Nederland. Bevriende tennisverenigingen in de directe en minder directe omgeving (Nieuwstadt, Grevenbicht) stellen banen beschikbaar om het toernooi af te kunnen werken. Vanaf de eerste dag mag het toernooi zich verheugen in een grote belangstelling. Honderden tennisliefhebbers bevolkten dagelijks het park. Toen werd reeds gehoord dat Fortuna jaloers mocht zijn op deze aantallen toeschouwers. Families trekken vakantiedagen uit om aanwezig te zijn tijdens het toernooi. Hét moment van dit BCD-toernooi betrof echter het feit dat een lid van GTR er achter kwam dat de service-lijnen van de banen 6 en 7 liefst 1 meter verkeerd lagen; m.a.w. het service--vak was 1 meter te klein.

 

Clubkampioenen van 1981

HE-B Rolf den Boer

DE-B Manon Beltgens

Jeugd tot 13 jaar Linda Bertrand en Pieter Klinkers

Jeugd tot 18 jaar Linda Bertrand en Pieter Klinkers

 

In 1982 maken Mej. Van Pelt en Mike Hermse in het bestuur plaats voor Arie Jansberg en John Erkens. De contributieprijzen blijven ongewijzigd. SLTC telt 686 leden bij aanvang van het seizoen. 53 personen staan nog op de wachtlijst. De competitie is voor SLTC weer succesvol. M.n. het 1e team levert een voortreffelijke prestatie door met spelers uit de eigen opleiding (Yvonne en Jean Leinders, Manon Beltgens en Marc Schönberger) te promoveren naar de 1e klasse op landelijk niveau. Direct gevolg hiervan is dat een start gemaakt gaat worden met een sponsorcommissie daar de verwachting is dat met deze promotie extra kosten gemaakt zullen gaan worden. In totaal vieren 10 teams een kampioenschap. Het BCD-toernooi wordt gewonnen door Pascalle Druyts en Dirk Trampen. Een markant SLTC-lid, Jaap Reckers, overlijdt. Het aantal clubbladen wordt met ingang van dit jaar teruggebracht naar 4. Voor het eerst wordt een echtparentoernooi gespeeld, dat door het echtpaar Vandenbergh gewonnen wordt.

 

Clubkampioenen van 1982

HE-B Rolf den Boer

HE-D Roel Swakhoven

DE-B Manon Beltgens

Jeugd tot 13 jaar Evelyne Dullens en Michiel Verhooren

Jeugd tot 18 jaar Tanneke Moonen en Peter Swinkels

 

Aan het eind van het seizoen wordt Hill Beekman bereid gevonden de training te gaan verzorgen aan 24 geselecteerde spelers en speelsters. Frans Steegh blijft belast met de groep die direct daaronder valt.

In 1983 neemt Marlies Bertrand de plaats van Harma Guinée - Nienhuis over in het bestuur. Harma heeft 8 jaar in het bestuur zitting gehad. Mien Limpens heeft om persoonlijke redenen besloten na 4 jaar haar functie als kantine-beheerster niet meer te continueren. Mw. Marianne de vaan wordt de nieuwe beheerster van het clubhuis. Om deze reden beëindigt Han zijn functie als bestuurslid. Zijn plaats wordt ingenomen door Coen Leinders. In een extra ledenvergadering op 2 juli vinden nog enkele bestuurswijzigingen plaats. Ad Swinkels verlaat Sittard zodat het niet langer mogelijk is zijn bestuursfunctie te continueren. Piet Schoenmaeckers neemt zijn plaats als penningmeester over. Vanwege de vele taken die op het bestuur neerkomen wordt daarnaast besloten het bestuur uit te breiden naar 9. Nel Nijssen en Leen Blom versterken het bestuur.

De contributie blijft wederom ongewijzigd. De sponsorcommissie behaalt de eerste successen middels het binnenhalen van een aantal sponsoren, waardoor de extra kosten gemoeid met het eerste team, grotendeels gedekt kunnen worden. Het 1e team handhaaft zich keurig in de eerste klasse terwijl het 2e team voor aansluiting zorgt door te promoveren naar de overgangsklasse A. Manon Beltgens behaalt een 2e plaats tijdens de nationale B-kampioenschappen. Later in het jaar vindt weer een buitengewone ledenvergadering plaats. Deze vergadering staat geheel in het teken van het voornemen tot bouw, dan wel verbouwing van het clubhuis. Voor een dergelijke investering is toestemming van de ledenvergadering vereist.

Het BCD-toernooi wordt gewonnen door Jolanda Schreurs en Dirk Trampen.

 

De clubkampioenen van 1983

Jeugd tot 13 jaar Evelyne Dullens en Michiel Verhooren

Jeugd tot 18 jaar Evelyne Dullens en Jorgen Moonen

 

Voor het eerst wordt aan het eind van het seizoen een toepavond georganiseerd, dit daar het toepen al jarenlang op de maandagavond een vaste plaats in de kantine inneemt. Eerste toepkampioen wordt Jeu Haagmans.

 

1984 Met de hulp van vele vrijwilligers wordt op 1 april 1984 het vernieuwde clubhuis feestelijk heropend. Op 20 mei overlijdt de schrijver van het SLTC-clublied en enthousiast tennisser, Zef Ramakers. Het ledenbestand groeit naar 736 waarvan 244 jeugdleden. De jeugdleden Evelyne Dullens, Daniëlle Crals en Pieter Klinkers worden allen Limburgs kampioen in hun leeftijdscategorie. In competitieverband verdedigen liefst 48 teams de kleuren van SLTC. Het 1e team wordt kampioen maar promoveert niet naar de Hoofdklasse.

Het BCD-toernooi wordt gewonnen door Manon Beltgens en, voor het derde opeenvolgende jaar, door Dirk Trampen. Een sportief hoogtepunt in de SLTC-geschiedenis vormt het nationale kampioenschap van Manon Beltgens in de B-categorie, een onwaarschijnlijke prestatie. Samen met haar trainer, Hill Beekman, werd Manon uitgebreid in het zonnetje gezet door de vereniging.

 

De clubkampioenen van 1984

HE-B Jean Leinders

HE-C Olaf Houben

HE-D Erik Rovers

DE-B Manon Beltgens

DE-D Tanneke Moonen

Toepkampioen van dit jaar wordt Jan Dirks.

 

1985 De KNLTB introduceert in 1985 het systeem van ledenpasjes. Met deze pasjes wordt ook bij SLTC een begin gemaakt met een bord waarop de pasjes opgehangen moeten worden om te kunnen tennissen. De contributie voor senioren bedraagt FL. 145,= en voor junioren FL: 75,=. Ronald de Bruyn doet zijn intrede bij SLTC. Ronald start als trainer van de recreatieve sector. Twee zondagteams worden kampioen. Het 3e gemengde team ( Linda Bertrand, Mylene Leinders, Theo Cloodt, Frans Steegh en Eric vd Wiel promoveert naar de overgangsklasse B. Het herenteam bestaande uit Joep Vandenbergh, Arno Limpens, Jean Hendrix en Jan Smit promoveert naar de 2e klasse. Vele jeugdleden van SLTC hebben zich bekwaamd in het scheidsrechteren. Oscar en Roel Meuffels, Patrick Arnoldts, Michiel Verhooren, Jochen Schoenmaeckers en Kees Kouwenhoven umpiren iedere zondag vele competitiewedstrijden van de hoogste teams. Roel Meuffels weet uiteindelijk als eerste SLTC-er het heilige gras van "Wimbledon" te halen. Het BCD-toernooi wordt gewonnen door Eveline Hamers en SLTC-lid Stephan Ehritt.

 

De clubkampioenen van 1985

Jeugd tot 13 jaar Sigrid Moonen en Patrick Arnoldts

Jeugd tot 18 jaar Willie Dirks en Michiel Verhooren

Toekampioen van dit jaar wordt Geert Mooren.

 

1986 Het jaar 1986 start wederom in januari met de algemene ledenvergadering. Slechts 38 leden hadden de moeite genomen de vrieskou te trotseren richting Oranje Hotel. John Erkens verlaat het bestuur. John is min of meer de grondlegger van het georganiseerde recreatieve gebeuren. Begrippen als mixed variable, recreatiecompetitie en echtparentoernooi kwamen van de hand van John. Jean Smolders neemt zijn taak binnen het bestuur over. De contributie blijft onveranderd. Het sportieve hoogtepunt in de geschiedenis van SLTC betreft de promotiewedstrijd tegen GTR uit Geleen. Nadat eerst het kampioenschap in de 1e klasse behaald werd, stond op 15 juni 1986 een promotiewedstrijd in Geleen tegen GTR op het programma. In een zinderende spanning wisten Manon Beltgens, Anneke van de ham, Stephan Trumpi, Rene Boerhout, Rob Amory onder leiding van de coaches Hill Beekman en Ruud Camps GTR met 5-3 te verslaan. De dag begon slecht, daar men na de enkelspelen met 3-1 achterstond. De Geleense supporters rolden het spandoek waarop de tekst "Lex maakt het karwei af" reeds uit, niet wetende dat enkele uren later de rollen volledig omgedraaid waren. Na een boswandeling en peptalk van Hill Beekman kwam een herboren spelend SLTC het gravel op om vervolgens alle dubbels te winnen. 1500 toeschouwers, waarvan vele Sittardenaren, waren getuige van dit onvergetelijke spektakel. Na afloop werden spelers en trainers in twee Jaguars terug gereden naar Sittard waar het feest in de kantine tot in de kleine uurtjes voortgezet werd. Foto´s van dit spektakel, beschikbaar gesteld door Manon Beltgens, zullen binnenkort dit verslag illustreren. De gevolgen van de promotie naar de hoofdklasse (een na hoogste niveau van Nederland) zijn dat versterking en verruiming van de financiële mogelijkheden noodzakelijk is, aandachtspunten waar de rest van het jaar keihard aan gewerkt wordt. Het BCD-toernooi had te maken met tegenvallend weer. Ondanks dat wist de toernooicommissie, onder leiding van Guido Hendrix, het toch klaar te spelen om 600 wedstrijden in een week afgewerkt te krijgen. Met hulp van zusterverenigingen tot in Nieuwstadt werd zelfs op enig moment op 19 banen gespeeld. Evelyne Dullens en Joost Zeelen wonnen het toernooi in de hoogste categorieën. Het veteranentoetnooi kende 90 deelnemers, een aanzienlijk aantal. Marlies Bertrand en Paul Boels veroverden de enkelspeltitels. Het echtparentoernooi werd gewonnen door echtpaar Fonteijn. In augustus van dit jaar is een 17 personen tellende delegatie SLTC-ers twee dagen te gast bij TC Heidepark uit Leuven alwaar men een recreatieve uitwisseling heeft met leden van deze vereniging. Een ander, recreatief, hoogtepunt in de rijke historie van SLTC vond plaats op de avond van 6 september. Het eerste lichttoernooi bij SLTC was een feit. Leden van V.O.N.K. (Vereniging ter Ondersteuning van Noodlijdende Kantines) hadden het onmogelijke mogelijk gemaakt door een tijdelijke verlichting op twee banen aan te leggen, zodat met licht bij SLTC getennist kon worden. Jo Röcker, Ger Kempen, Olaf Offermans en Peter Paffen vormden het team V.O.N.K. dat in die tijd vele activiteiten voor SLTC succesvol mede vorm en kleur gaf.

 

De clubkampioenen van 1986

tot 13 jaar; Iris Mioch en Aernout Eggen

tot 18 jaar; Daphne Eggen en Patrick Arnoldts

Bij de senioren zijn het Manon Beltgens (DE-B), Peggy Eykenboom (DE-D), Pascal Hos (HE-B), Paul Boels (HE-C) en Hennie Debruyn (HE-D) die zich een heel jaar clubkampioen mogen noemen.

Toepkampioen wordt Jeu Haagmans.

 

1987 Jean Smolders beëindigt, in verband met zijn verhuizing naar Amerika, zijn bestuursfunctie in 1987. Mart Smeets neemt zijn plaats in het bestuur over. Jeu Haagmans treedt ook toe tot het bestuur. De contributiebijdragen blijven wederom gelijk. Geert Mooren beëindigt, na 12 jaar bestuurslidmaatschap waarvan 10 jaar voorzitter, zijn bestuursfunctie. Geert wordt, hoewel nog niet behorend tot de bedaagde personen zoals de notulen van de vergadering vermelden, benoemd tot erelid van de vereniging. Leen Blom wordt zijn opvolger. Alle gemengde zaterdagteams (liefst 4) worden kampioen. Het eerste team handhaaft zich, met Marc Albert en Theo Hoek in de gelederen, keurig in de hoofdklasse. Team 4, bestaande uit Mylene Leinders, Linda Bertrand, Tonny de Groot, Peter Paul Brouwers en Joost Dröge, wordt kampioen en mogen een promotiewedstrijd spelen voor een plaats in de tweede klasse. Liefst 9 gemengde teams komen op nationaal niveau in actie. Een commissie "verlichting banen" wordt onder voorzitterschap van Koen Leinders opgericht, die als taak heeft onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot aanleg van baanverlichting op het tennispark.

Het BCD-toernooi treft het wederom niet met het weer. Mede dankzij de steun van vele SLTC-ers bij het drogen en soppen van de banen kan het toernooi op de slotdag geheel afgewerkt worden. Evelyne Dullens wint voor de tweede achtereenvolgende keer bij de dames, terwijl Rob van Oppen bij de heren de titel greep. Het veteranentoernooi wordt gewonnen door Kita Vandenbergh en Paul Boels.

 

De clubkampioenen van 1987

tot 13 jaar ; Goyka Coenemans en Björn Beekman

tot 18 jaar ; Goyka Coenemans en Oscar Meuffels

HE-B Pascal Hos

HE-C Peter Paul Brouwers

HE-D Michel de Groot

DE-B geen deelnemers

DE-C Lenneke Blom

DE-D Daphne Eggen

 

Op 22 en 23 augustus brachten de Belgische tennisvrienden uit Leuven een tegenbezoek. Onder zonnige omstandigheden en een uitgebreide barbecue werd dit een geslaagd weekend.

Het toeptoernooi ten slotte wordt gewonnen door Jeu Haagmans, die daarmee zijn titel van vorig jaar prolongeerde.

 

1988 Uiteindelijk sneller en voortvarender als verwacht krijgt SLTC in 1988 baanverlichting op 4 banen. Tijdens een extra, legendarische, ledenvergadering op 26 februari in het Sporthotel aan de Sportcentrumlaan, wordt met een minimale meerderheid van stemmen besloten tot aanschaf van baanverlichting. De verlichting wordt tijdens de " Vreigelavond " op zondag 27 maart ontstoken. Wel wordt de contributie in dit jaar met Fl. 20,= verhoogd. Hank van Geffen en Ben Haarlem nemen in het bestuur de plaatsen over van Arie Jansberg, Nel Nijssen en Wil Knols. Wil Knols wordt benoemd tot lid van verdienste vanwege zijn inspanningen voor de vereniging. Wil heeft liefst 13 jaar in het bestuur verschillende functies bekleed. Het aantal bestuursleden wordt teruggebracht tot 8. Jeu Haagmans neemt tijdens het seizoen afscheid als bestuurslid. Hill Beekman neemt begin 1988 afscheid van SLTC. Rob Amory neemt zijn taken over. Rob beëindigt zijn trainerscarriere echter al spoedig in verband met het aanvaarden van een full-time baan. Flip van Betuw treedt per 1 oktober in dienst als hoofdtrainer. Het eerste team degradeert uit de hoofdklasse. Het derde team promoveert naar de overgangsklasse A. Evelyne Dullens is de eerste SLTC-speelster die een plaats op de wereldranglijst behaalt.

Het BCD-toernooi wordt gewonnen door Elke Rettberg en Rob van Oppen. Het echtparentoernooi wordt gewonnen door Annie en Math Maas. Kita Vandenbergh en Miko Kozarowitzky worden veteranenkampioen. Gied Alofs wordt voor de eerste keer toepkampioen bij SLTC. Hank van Geffen legt in 1989 zijn bestuursfunctie in verband met werkomstandigheden na een jaar neer. Hen Debruijn, Piet Hendrix, Andries Houtakkers en Jo Thissen treden toe tot het bestuur, waarmee het aantal bestuursleden weer op 9 uitkomt. Op 14 februari overlijdt oud bestuurslid, No Dirks. No vervulde van 1975 tot 1980 de functie van penningmeester. De nummering van de banen wordt gewijzigd. Zo wordt de voormalige baan 1 omgenummerd tot baan 5.

Het clubblad krijgt een naam. De jury koos uiteindelijk voor de inzending van Piet Hendrix. ´t Sjluuske werd als origineelste naam gekozen. SLTC 1, bestaande uit Manon Beltgens, Evelyne Dullens, Theo Hoek en Tony Bokhorst, mist op een haar na het kampioenschap in de 1e klasse. Het tweede team, bestaande uit Karin Hulst, Jenny Tielman, Coen Verberkt en Pieter Klinkers, mist het kampioenschap net in de overgangsklasse A.

SLTC 3 handhaaft zich in de overgangsklasse A. Belinda ter Haar, Marinka Jacobs, Nadine Soons, Pascal Hos, Gijs Verheijen en Ruud Lemmens vormen dit team. SLTC 4 (Marjan Kramer, Tonny de Groot, Rachel Vingerhoeds, Joost Dröge, Ronald de Bruyn en Boudewijn Scholtens) promoveert naar de 2e klasse.

SLTC 8 (Iris Mioch, Anoek Palmen, Robert Jan Polman, Ralph Cox en Aernout Eggen) promoveert naar de 4e klasse. Het reizend cicuit doet voor de eerste keer zijn intrede. Op de maandag en vrijdag spelen heren- en gemengd dubbelteams tegen elkaar. Ilse Leytens en Pieter Klinkers winnen het BCD-toernooi. Het veteranentoernooi wordt gewonnen door Marlies Bertrand en Jo Thissen.

 

De clubkampioenen van 1988

HE-B Leo Westerkamp

HE-C Joep Vandenbergh

HE-D Patrick Arnoldts

DE-B Manon Beltgens

DE-C Tonny de Groot

DE-D Goyka Coenemans

Jeu Haagmans wordt wederom toepkampioen van SLTC.

 

1990 Leen Blom treedt na een periode van 2 jaar voorzitterschap tijdens de algemene ledenvergadering in 1990 af. Piet Schoenmaeckers wordt zijn opvolger. Hanny Moonen treedt aan als bestuurslid. Koen Leinders wordt benoemd tot erelid van SLTC. De contributie wordt na enkele jaren stilstand verhoogd met Fl. 10,=. Het ledenaantal is inmiddels de 800 gepasseerd. SLTC 2 wordt kampioen en promoveert naar de 1e klasse. Hiermee heeft SLTC liefst 2 teams die op dit niveau zullen acteren. Het BCD-toernooi wordt dit jaar gewonnen door Jenny Tielman en Martijn Voorbraak. Het veteranentoernooi wordt gewonnen door Annemie Heijnen en Ernest Raven.

 

De clubkampioenen van 1990

tot en met 10 jaar ; Brechtje Bruls en Erwin Klerks

tot en met 14 jaar ; Susan Lindemans en Roman Boonstra

tot en met 17 jaar ; Peter Mathijssen

HE-B Jean Leinders

HE-C Ronald de Bruijn

HE-D Björn Beekman

DE-B Jenny Tielman

DE-C Iris Mioch

DE-D Annemarie de Zeeuw

Voor de eerste keer wordt een vrouw toepkampioen(e) van SLTC; Annie Martens. Het echtparentoernooi wordt gewonnen door Corry en Gied Alofs.

 

1991 Piet Hendrix treedt in 1991 af als bestuurslid. Zijn plaats wordt door Ger Pfennings overgenomen. De grote aantrekkingskracht als tennisvereniging leidt tot het instellen van een wachtlijst voor nieuwe leden.

De Statuten van de vereniging worden herzien, evenals het huishoudelijk reglement. Prestatief is dit jaar teleurstellend te noemen met de degradatie van de eerste twee teams uit de 1e klasse. Daarnaast degradeerden ook team 4 en 7. In de districtscompetitie hebben wel een aantal teams het kampioenschap behaald. Heren 18+, bestaande uit Jean en Guido Hendrix, Guus Wauben en Geert Mooren, haalde op de laatste competitiedag in een uitwedstrijd tegen Panta Rhei het kampioenschap binnen. Dit kampioenschap werd later op de avond uitbundig gevierd op de kermis in Sittard in aanwezigheid van vele supporters. Leo Heemskerk wordt aangetrokken als nieuwe hoofdtrainer. Annemie Heynen en Paul Boels worden veteranenkampioen. Theo Vandenbergh wint het toepkampioenschap.

 

Clubkampioenen 1991

HE-B Jean Leinders

HE-C Jean Hendrix

HE-D Aernout Eggen

DE-B Manon Beltgens

DE-C Anoek Verhoeve

DE-D Annemarie de Zeeuw

 

In 1994 wordt het 75 jarig Jubileum groots gevierd.

Het programma van dit feestjaar ziet er als volgt uit:

10 april            Officiële opening van het Jubileumjaar

                      11.00-13.00 uur Receptie voor genodigden en leden

                       13.00 uur -  Reünie voor oud leden en leden

                       Beide activiteiten vinden plaats op op het park “De Stenen Sluis”

13 april            Jeugddag

                       14.00-18.00 uur Spellen en wedstrijden voor de jeugd in basisschoolleeftijd

22+23 mei            Pinkstertoernooi

26 juni-3 juli       “Laammaekesj Toernooi”

25 juli-31 juli      “Aope Zittesje”ABCD Toernooi

8-14 aug.         Jeugdweek

                       8+9 aug. Minikamp ( basisschooljeugd)

                       10-14 aug. Invitatietoernooi ( oudere jeugd)

15-21 aug.       Veteranen/ Reünisten Toernooi

26-28 aug.       Recordpoging

                       Wereld uur record dubbelspel

26 aug-2 sept.     Dames Dubbel Toernooi

22 sept.           Disco voor de oudere jeugd

24 sept.           Slotfeest voor de seniorleden

                       * op ons park

                       * Live muziek

                       * cabaret

                       * lekker eten

 

Het bestuur bestaat in dat jaar uit de heren: Piet Schoenmaeckers (voorzitter), Jos Boeren, Ton Chau, Wil Frantzen, Wil Heuts en Jo Thissen en de dames Anneke Atsma, Marlies Bertrand en Hanny Moonen.

 

Guinness Recordpoging Dubbelspel:

Van vrijdagochtend 26 augustus 1994 06.00 uur tot en met zondagmiddag  28 aug. sneuvelt onder begeleiding van een deskundig team het record van 55 uur en 5 min. en na 56 uur prijken Manon Beltgens, Ronald de Bruyn, Joost Dröge en Bjorn Beekman voor SLTC met hun dubbelprestatie in het Guinness Book of Records.

Het geld wat hiermee opgehaald is komt ten goede aan een glazen tuinkas voor de cliënten van de Ophoverhof, een boerderij waar mensen met een verstandelijke beperking onder begeleiding dagelijks werken. Ook hebben alle 75 jarigen uit Sittard dat jaar een kerstpakket ontvangen. Er zullen nog veel gloriejaren volgen, waarbij het ledental de 900 bereikt.

 

In 2007 wordt de Stichting Exploitatie Kantine SLTC opgericht en zal de kantine onder eigen beheer verder gaan. Vanaf  2008 wordt met vast personeel achter de bar gewerkt, geassisteerd door een groep enthousiaste vrijwilligers,achter de bar, maar vooral in de keuken tijdens de competitie en alle grote toernooien.

In 2009 bestaat SLTC 90 jaar. Een commissie bestaande uit Robert Claessens (initiatiefnemer), Herman-Jan Slagboom; Yvonne Leinders; Eric Bosch; Richard Schmeits; Marlies Bertrandt; Carlo Beltgens en Guido Hendrix is sinds 2007 actief. Ter voorbereiding komt er in 2008 een FOTO-bord. Het bord heeft als doel voldoende geld in te zamelen waarmee in september 2009 het 90-jarig jubileum op grootse wijze georganiseerd kan worden. Daarnaast haalt het FOTO-bord talloze herinneringen op uit vervlogen en minder lang geleden vervlogen tijden.

 

Het Programma van het 90 jarig jubileum ziet er als volgt uit:

Vrijdag 11 september 2009

Vanaf 20.00 uur         Galafeest

Zaterdag 12 september 2009

Vanaf 15.00 uur spellen in kader van Guinness Record spellenmiddag door zelf te vormen teams Aansluitend receptie met feestavond in en rond de kantine en terras.

Zondag 13 september 2009

Vanaf 11.00 uur frühshoppen ondersteund door enkele Sittardse blaaskapellen, waaronder de Marottekapel. Tevens start van de jeugddag. Aan eind van de middag vindt de trekking van de jubileumloterij plaats. Het bestuur in dat jubileumjaar bestaat uit de heren Tjon Chau (voorzitte), Ernst de Reus (penningmeester), Jos Dormans, Ger Pfennings en Ernest Raven en de dames Yvonne Leinders en s’Juul Pas (secretaris).

 

Na jaren van successen voor SLTC komt er een definitief einde van het spelen op hoog landelijk niveau in 2010. Ook de landelijke trend is bij SLTC merkbaar. Het ledental loopt gestaag terug. Op financieel gebied moet SLTC de broekriem aantrekken en o.a. bezuinigen op het inhuren van spelers voor het 1e  team om mee te kunnen doen op landelijk niveau en om de alom stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden. Maar SLTC kruipt langzaam weer uit het dal onder het voorzitterschap van Jos Offermans. De financiën komen op orde en er is weer een lichte ledengroei waar te nemen. Met de komst van Herman-Jan Slagboom als voorzitter in 2013 wordt er een rigoureuze maatregel genomen. Baan 5 (onze eerste en oudste baan) wordt omgetoverd tot vier minibaantjes. De jeugd zal weer meer aandacht moeten krijgen. Voor deze prachtige investering zijn genoeg enthousiaste sponsors te vinden. De feestelijke opening vindt plaats in juni 2013 door ons Erelid dhr. Koen Leinders en enkele van onze jongste leden. Sjeng Schalken en Demi Schuurs zijn van de partij om een demonstratiewedstrijd te spelen. Ook wordt de Juniorsupportersclub opgericht, met als doel geld te genereren voor jeugdactiviteiten of investeringen voor de jeugd, zoals een jeugdhoek in 2013 en de Tritennis in 2014. De KNLTB start met de Worldtour tenniskids een rood-oranje-groene competitie voor de jeugd. Deze competitievorm slaat aan en ook SLTC is van de partij en wordt zelfs met enkele teams in 2013 en 2014 kampioen.

 

In 2014 wordt eindelijk de definitieve stap gezet naar bar en keukendiensten door leden. Dit naar aanleiding van het initiatief van een groep senioren die in sept. 2013 een pilot starten met het draaien van kantinediensten op de ochtenden. De initiatiefnemer voor deze pilot is Hen Debruyn. Nog steeds op vrijwillige basis kan men zich inschrijven om 2 diensten over te nemen tegen een verenigingsvergoeding van € 20,- in 2014 en € 25,- in 2015. Het begin is gemaakt, een aantal vrijwilligers hebben de stap gezet waar het bestuur erg blij mee is, maar hoopt tegelijk dat meer leden de omslag maken en zullen volgen. Bij de senioren is er een verplaatsing van competitieteams van de zaterdag naar vrijdagavond waar te nemen. Zowel op vrijdag als op zaterdag is het gezellig druk op het park. Om ook de zondag meer aantrekkelijk te maken,wordt in 2015 door de TC in overleg besloten om meer jeugdteams voor de landelijke competitie op zondag in te schrijven.

In 2014 heeft SLTC het seizoen kunnen verlengen en is het mogelijk om bij goed weer tot eind november buiten te spelen. Daardoor zal er ook aan de wens van de leden om mee te kunnen doen met de najaarscompetitie in 2015 gehoor worden gegeven.

wordt vervolgd…

 

Voorzitters

1919 - 1921 Frans Heymans

1921 - 1937 Guus Quadvlieg

1937 - 1942 A. Hosman

1944 - 1947 M. Lokker

1950 - 1954 Bob Göttgens

1954 - 1956 Jean Bollen

1956 - 1962 Hans Coenders

1962 - 1975 Cees Buyzen

1975 - 1977 Wil de Vaan

1977 - 1987 Geert Mooren

1987 - 1989 Leen Blom

1989 - 2004 Piet Schoenmaecckers

2004 - 2009 Tjon Chau

2009 – 2013 Jos Offermans

2013 – 2017 Herman-Jan Slagboom

2017 – heden  Jean Leinders

 

Bent u een (oud-)lid met nog meer informatie over SLTC? Het bestuur roept (oud-)leden die waardevolle en leuke anekdotes uit het (verre) verleden hebben zich te melden, zodat deze informatie gedeeld kan worden met leden, oud-leden en andere geïnteresseerden in de Sittardse Lawn Tennis Club. Hiervoor kan men contact opnemen met Peter Weijers (secretaris) via [email protected].

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 46 451 3760

Adres

Agricolastraat 79
6131 JW Sittard

KVK-nummer

40186824