Huisreglement

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE TE SITTARD GEVESTIGDE VERENIGING SITTARDSE LAWN TENNIS CLUB

Op grond van het bepaalde in artikel 19 lid 1 van haar statuten vastgesteld in de algemene vergadering die is gehouden te Sittard op 25 januari 2012.

I Leden en lidmaatschap

Art. 1.

Voor het verkrijgen van een lidmaatschap als omschreven in de Statuten dient bij het bestuur, p.a. de ledenadministrateur van de vereniging een volledig ingevuld en van pasfoto voorzien eigenhandig getekend formulier ”aanvraag lidmaatschap” te worden ingediend; aanvraagformulieren voor personen die volgens de wet minderjarig zijn, dienen te zijn mede ondertekend door hen die de ouderlijke macht of voogdij uitoefenen. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de ledenadministrateur en in het clubhuis.

Art. 2.

Het bestuur van de vereniging bepaalt welke gegevens op het formulier ”aanvraag lidmaatschap” dienen te worden vermeld.

Art. 3.

Het bestuur is bevoegd, al dan niet op advies van de ledenadministrateur, een aanvraag voor het lidmaatschap af te wijzen. Een afwijzing wordt door het bestuur schriftelijk aan het betrokken kandidaat-lid meegedeeld binnen één maand na ontvangst van de aanvraag door de ledenadministrateur.

Art. 4.

Bij niet-toelating door het bestuur tot senior-, junior- of ondersteunend (”slapend”) lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 5.

Bij toelating tot lid ontvangt het lid via de ledenadministrateur de nota betreffende het eenmalige entreegeld (ook genoemd inschrijfgeld), aangevuld met de jaarcontributie en andere door de vereniging in rekening te brengen kosten.

Art. 6.

Nadat de betaling van het nieuwe lid op de bankrekening van de vereniging is bijgeschreven wordt door de ledenadministrateur de (tijdelijke) ledenpas afgegeven; het lidmaatschap van de vereniging is vanaf dat moment officieel.

Art. 7.

In het jaar waarin leden, die op dat moment 5 jaar onafgebroken lid van de vereniging zijn, de leeftijd van zesenzeventig jaar bereiken, krijgen zij een zodanige reductie op de jaarcontributie dat deze contributie gelijk staat aan de jaarcontributie voor juniorleden.

Art. 8.

Bestaande leden, die om speciale redenen niet in staat zijn een geheel of gedeeltelijk seizoen te tennissen, kunnen het lidmaatschap tijdelijk omzetten in een zogenaamd ”slapend lidmaatschap” (ondersteunend lid). Het dagelijks bestuur bepaalt of met een dergelijk verzoek kan worden ingestemd. Het bestuur stelt de voor slapende lidmaatschappen geldende contributieregeling vast.

Art. 9.

Het bestuur bepaalt voor welke datum contributie- of andere nota´s door de leden betaald moeten zijn en stelt maatregelen vast voor het geval de leden de betalingen niet volgens afspraak hebben gedaan.

Art. 10.

Leden van de vereniging die gerechtigd zijn op de banen van de vereniging te tennissen, kunnen niet-leden introduceren, indien de activiteiten op het tennispark daartoe voldoende gelegenheid bieden. Het introducerende lid dient hiertoe aan de bar in het clubhuis een introductiepasje te kopen. Dit introductiepasje is een dag geldig en dient door de introducé te worden voorzien van naam en datum. Tijdens de tijden dat deze introducé gebruik maakt van een der tennisbanen dient deze middels dit pasje gebruik te maken van het inhangsysteem.

Degene die een niet-lid introduceert dient zelf met de geïntroduceerde op dezelfde baan te tennissen. Het introducerende lid van de vereniging is verantwoordelijk voor het doen en laten van de introducé. Per lid kan maximaal één persoon gelijktijdig geïntroduceerd worden. Voor de bepaling of de introducé een senior- of juniorkaartje dient te kopen zijn de daarvoor geldende leeftijdregels binnen de vereniging van kracht. Het bestuur stelt jaarlijks de kosten voor de introductie van senioren en junioren vast, alsook de eventueel aan introductie verbonden reglementen. Naast de basisregeling voor het introduceren van niet-leden heeft het bestuur de bevoegdheid andere vormen van introduceren vast te stellen zoals een regeling voor junioren of ouderen en het aanbieden van week- en/of maandkaarten.

Art. 11.

Leden van de vereniging die gerechtigd zijn op de banen van de vereniging te tennissen, kunnen bij het bestuur een aanvraag indienen voor groepsreducties. Het bestuur bepaalt of op de aangevraagde datum voldoende baancapaciteit beschikbaar is. Voor deze groepsintroducties gelden speciale door het bestuur per geval vast te stellen tarieven en reglementen.

Art. 12.

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden bij het bestuur, p.a. ledenadministrateur, per einde van het kalenderjaar. Daarna is er de mogelijkheid om op te zeggen tot 1 maart, waarbij alleen de afdracht aan de KNLTB verschuldigd is en openstaande bedragen zoals de competitiebijdrage.

Art. 13.

In voorkomende gevallen kan het bestuur aan een lid als disciplinaire maatregel een schriftelijke officiële waarschuwing geven.

Art. 14.

De in de Statuten genoemde maatregelen welke leiden tot schorsing of opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kunnen worden genomen wegens ernstige overtreding van een of meer bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement; wanbetaling, ontstaan door schuld of nalatigheid van het betrokken lid; het ernstig schaden van de belangen van de vereniging door het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen; het handelen in strijd met besluiten van organen van de vereniging.

II Bestuur

Art. 15.

De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt aan de leden bekend gemaakt middels een oproep, in principe in het clubblad en/of via nieuwsbrief en/of website van de vereniging.

Art. 15a.

Kandidaatstelling voor het bestuur kan geschieden door een voorstel van het bestuur aan de Algemene Vergadering. Leden kunnen kandidaten voor een bestuursfunctie voorstellen middels een door tenminste vijf stemgerechtigde leden getekend schrijven ten huize van de secretaris aan te bieden tenminste vijf dagen voor de Algemene Vergadering waarin voor de bestuursfunctie wordt gestemd.

Art. 16.

De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren en kunnen zich na afloop van die periode herkiesbaar stellen. Bestuursleden zijn niet verplicht de periode van drie jaren vol te maken, zodat zij tussentijds kunnen aftreden.

Art. 17.

Ter uitwerking van het bepaalde in artikel 10-3-c van de Statuten is bepaald, dat het bestuur voor het verrichten van rechtshandelingen een bedrag van € 10.000, = te boven gaande buiten de in de jaarvergadering vastgestelde begroting om, de toestemming van de Algemene Vergadering behoeft.

III Werkgroepen

Art. 18.

Werkgroepen zijn binnen een klein groepje samenwerkende leden, die gezamenlijk de organisatie van een of meerdere activiteiten op zich nemen en/of zorgdragen voor beheer en onderhoud van bepaalde zaken.

Art. 19.

Het bestuur stelt de door haar noodzakelijk geachte werkgroepen naar behoeven in en kan een werkgroep te allen tijde opheffen. Het bestuur stelt tevens vast welke werkzaamheden aan de werkgroepen worden opgedragen.

Art. 20.

Teneinde de eindverantwoordelijkheid van alle activiteiten te waarborgen is binnen alle werkgroepen een bestuurslid werkzaam. Het bestuur bepaalt welke activiteiten binnen de verantwoordelijkheid van welk bestuurslid komen te liggen.

Art. 21.

Het bestuur stelt in de voor de Algemene Vergadering bestemde begrotingen de budgetten per cluster van werkgroep vast. De budgetten zijn het totaal van een voor alle tot een cluster behorende werkgroepen. Het voor die cluster verantwoordelijke bestuurslid dient er zorg voor te dragen, dat de budgetten niet worden overschreden. Aanvragen betreffende aanpassingen van budgetten dienen, goed onderbouwd, voor de vergadering waarin de begroting wordt besproken bij het bestuur te worden ingediend.

Art. 22.

Het bestuur stelt de diverse werkgroepen vast, zulks op voordracht van de voor die werkgroepen verantwoordelijke bestuursleden. Nieuwe leden binnen werkgroepen worden aan het bestuur ter kennisgeving voorgelegd. Het bestuur kan het maximaal aantal leden van een werkgroep vaststellen.

Art. 23.

De werkgroepen komen tijdig bij elkaar voor het voorbereiden van geplande activiteiten, alsook het evalueren van activiteiten. In het belang van de continuïteit worden van alle activiteiten door de werkgroepen draaiboeken aangelegd.

Art. 24.

Via het bestuurslid dienen werkgroepen hun voorstellen bij het bestuur in. Nieuwe activiteiten resp. belangrijke wijzigingen in de organisatie en opzet van activiteiten worden tijdig, d.w.z. voor de eerste januari van het nieuwe seizoensjaar bij het bestuur ingediend. 

IV Clubblad

Art. 25.

De vereniging heeft een eigen clubblad, hetwelk minimaal eenmaal per jaar aan alle leden wordt verstrekt en waarin voor de leden van belang zijnde informatie wordt gegeven, eventueel aangevuld met verslagen van activiteiten.

Art. 26.

Naast het clubblad kan aan de leden informatie verstrekt worden via de website en/of nieuwsbrieven.

Art. 27.

Het bestuur bepaalt hoe vaak en wanneer het clubblad verschijnt.

Art. 28.

De redactie clubblad/website/nieuwsbrieven vormt een werkgroep, waarbinnen een bestuurslid is opgenomen, conform artikel 20. De leden van de werkgroep bepalen onderling wie de hoofdredactie voert.

Art. 29.

Naast de door bestuur en individuele leden aan te leveren artikelen kunnen leden en niet-leden advertenties plaatsen. De kosten van de advertenties worden door het bestuur vastgesteld op voordracht van de redactie.

V Accommodaties (clubhuis, banen en park)

Art. 30.

Het bestuur kan regels stellen waaraan de leden zich op en rond het park dienen te houden, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen dienaangaande vanuit de Algemene Vergadering. Een en ander wordt in o.a. een baanreglement vastgelegd, dat aan de leden wordt kenbaar gemaakt. Ieder lid van de vereniging wordt geacht kennis te nemen van dit en andere reglementen en zich daarnaar te gedragen.

Art. 31.

Op voorstel van het bestuur neemt de Algemene Vergadering een besluit of de bar in het clubhuis wordt verpacht aan derden of dat de bar in eigen beheer wordt geëxploiteerd. Het bestuur werkt het door de Algemene Vergadering genomen besluit uit en sluit overeenkomsten met derden of stelt regels op m.b.t. de exploitatie in eigen beheer.

Art. 32.

Het bestuur onderhoudt de contacten met de beheerder(s) en voert regelmatig met de beheerder(s) besprekingen teneinde de gang van zaken te waarborgen.

Art. 33.

Bestuursleden hebben de plicht corrigerend op te treden indien zij met mistoestanden worden geconfronteerd. Het bestuur heeft de mogelijkheid tot corrigerend optreden binnen het park tevens gedelegeerd aan de beheerder(s) van het clubhuis en/of hun vervanger(s).

Art. 34.

Het is de leden niet toegestaan het park en/of clubhuis te betreden indien de toegang daartoe gesloten is.

Art. 35.

Het bestuur en de leden van de werkgroep accommodatiezaken hebben het recht de tennisbanen als ”onbespeelbaar” te verklaren indien daartoe vanwege de slechte toestand van de banen reden is.

Art. 36.

Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan in het clubhuis of op het park veranderingen aan te brengen. Ook is het niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur in enigerlei vorm in het clubhuis of op het park reclame aan te brengen.

Art. 37.

Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan in het clubhuis of op het park zaken te koop aan te bieden of bijeenkomsten te organiseren.

VI Algemeen

Art. 38. Evenementen

Het bestuur stelt jaarlijks de evenementenkalender vast, daarbij rekening houdend met de door de KNLTB vastgestelde data voor competities en toernooien.

Art. 39. Geheimhouding

Omtrent al hetgeen in het bestuur en de commissies van de vereniging wordt behandeld kan geheimhouding worden opgelegd aan de leden van het bestuur en de commissies. Op grond van gebleken schending van deze plicht kan het bestuur het betrokken lid schorsen in de uitoefening van bepaalde functies of hem daaruit ontslaan. Tegen de beslissing van het bestuur is in deze geen beroep mogelijk.

Art. 40. Normen en waarden

Het bestuur ziet erop toe, dat de normen en waarden binnen de vereniging gehandhaafd blijven. Zij is bevoegd passende maatregelen te nemen indien het gevaar dreigt, dat deze verzwakken of zelfs geheel verdwijnen.

Art. 41. Reglementen

De leden worden geacht op de hoogte te zijn van de door het bestuur vastgestelde regels die een goede gang van zaken binnen de vereniging moeten waarborgen. Ieder lid is verplicht zich aan de regels te houden.

Art. 42. Trofeeën

Het bestuur bepaalt welke trofeeën door de vereniging worden uitgereikt. Hieronder worden verstaan wisseltrofeeën voor clubkampioenschappen en toernooien alsmede voor speciale gelegenheden en/of verdiensten.

Art. 43. Inbrengen van agendapunten

De leden zijn gerechtigd agendapunten aan te leveren voor ledenvergaderingen, mits deze voorzien zijn van minstens vijf namen en handtekeningen. Deze dienen uiterlijk 3 weken voor de geplande vergadering bij de secretaris ingediend te zijn.

VII Slotbepaling

Art. 44. Slotbepaling

Dit huishoudelijk reglement is een verwijzing naar en een aanvulling op de Statuten d.d. 13 maart 1991 en treedt in werking op 25 januari 2012. Aldus vastgesteld door de Algemene (Leden)Vergadering te Sittard, d.d. 25 januari 2012.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 46 451 3760

Adres

Agricolastraat 79
6131 JW Sittard

KVK-nummer

40186824