Protocol gewenst gedrag

Het protocol Gewenst gedrag zet de lijnen uit voor een gezond en veilig sportklimaat binnen SLTC. Binnen het protocol zijn de omgangs- en gedragsregels vastgelegd, waarin wordt bepaald hoe we met elkaar omgaan om een gezonde en veilige club te zijn.  

De omgangsregels kunnen gezien worden als de algemene uitgangspunten voor gewenst gedrag binnen SLTC, waarbij de gedragsregels afdwingbaar zijn. De omgangs- en gedragsregels vormen tezamen een richtlijn voor de omgang met elkaar binnen SLTC, waarbij de gedragsregels primair betrekking hebben op de omgang tussen sporters en begeleiders. Als SLTC hanteren wij als leidraad de ‘gedragsregels in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport.

De Vertrouwenspersoon binnen de vereniging is:

Marina Hillen  E-mail: [email protected] / Mobiel: 06 – 5383 8655

Het bestuurslid dat binnen de vereniging aanspreekpunt is:

Marijn Jonker E-mail: [email protected] / Mobiel: 06-1041 7399  

De Omgangsregels voor het gewenste gedrag binnen SLTC: 

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet; iedereen telt mee binnen de club. 
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
 • Ik val de ander niet lastig en berokken de ander geen schade. 
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 
 • Als iemand mij hindert of lastig valt, vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. 
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan, en meldt dit zo nodig bij het bestuur of bij de Vertrouwenspersoon.

De Gedragsregels binnen SLTC:

 • De begeleider (trainers, coaches, jeugdbegeleiders en kaderleden) moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen een sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te behandelen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-) misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een begeleider en sporter onder de 16 jaar is onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag een sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de  sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals bijvoorbeeld de kleedkamer.
 • De begeleider heeft de plicht - voor zover binnen vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de  begeleider in de geest hiervan te handelen. 
 • Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, of je hebt het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag door een ander neem dan contact op met de Vertrouwenspersoon.

Stappen in geval van incident:

 • Begeleiders melden bij of de Vertrouwenspersoon of het verantwoordelijk bestuurslid ·         Coaches/ trainers worden specifiek gevraagd hun zorgen te delen met de Vertrouwenspersoon en het verantwoordelijk bestuurslid.
  • Indien gewenst kan ook contact opgenomen worden met de vertrouwens(contact)persoon van de sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Er kan een vertrouwelijk gesprek plaatsvinden bij de Vertrouwenspersoon of het bestuurslid. Bij de Vertrouwenspersoon van de vereniging zelf kan echter geen formele melding worden gedaan, wel kan er een signaal worden afgegeven bij deze persoon. De Vertrouwenspersoon van de vereniging rapporteert aan het verantwoordelijk bestuurslid. De daadwerkelijke melding wordt gedaan door de melder zelf bij het bestuurslid.
 • Bestuursleden van een vereniging melden bij de vertrouwens(contact)persoon van de eigen sportbond.
 • Melden direct bij vertrouwens(contact)persoon van de eigen sportbond kan door alle partijen worden gedaan.  

Iemand die wel in gesprek wil gaan maar anoniem wil blijven kan toch als melder worden behandeld. We hebben dan iemand aan wie we vragen kunnen stellen, of die wellicht in de toekomst wel bekend wil worden. Dit kan bijvoorbeeld via het SpeakUp systeem van de KNLTB en het Centrum Veilige Sport Nederland. Op de websites van de KNLTB en Centrum Veilige Sport Nederland staat de link naar dit systeem vermeld (Meld een misdraging | KNLTB).

Bij het overtreden van één of meerdere gedragsregels kan een tuchtprocedure met sancties volgen vanuit de sportbond. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 46 451 3760

Adres

Agricolastraat 79
6131 JW Sittard

KVK-nummer

40186824